Ikonomika organiz targovia 2020

ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА

Автор: Ваня Димитрова

Ново издание от 2020 г.. Изданието "ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА" е 
съставено съгласно Учебните програми - заповед № РД 09-3064/24.10.2018г. и 
№ РД 09 -3007/04.12.2019г.. 

• Глобалните промени в търговията като част от икономическия живот налагат нов подход към системата от знания за търговията като стопанска дейност, за видовете търговски дейности – търговия на едро и търговия на дребно, зa дистрибуционната политика, за логистиката, за стратегията на търговеца.

• Това изисква едно ново мислене и адаптиране към промените на пазара, включващо информационните технологии, новите форми на търговия, електронната търговия, както и към моделите на управление.

• За всяка тема има разработени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ И ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.

• Изданието може да се използва за професиите от професионално направление код 341 „Търговия на едро и дребно“, код 345 "Администрация и управление – търговия".Цена: 15.00 лв.
 1          2


ISBN: 978 954 598 1777

В наличност!
Учебникът е в наличност!

1. ЗАРАЖДАНЕ, ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СЪЩОСТ НА ТЪРГОВИЯТА

1.1. Размяната като предпоставка за развитие на търговията

1.2. Исторически предпоставки за развитие на търговията

1.3. Същност на традиционната търговия

1.4. Роля на търговията

1.5. Функции на търговията

2. ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Търговецът според смисъла на търговския закон

2.2. Класификация на търговските предприятия

2.3. Видове предприятия според формата на собственост

2.4. Франчайзинг в търговията

2.5. Видове предприятия според функциите, които изпълняват

3. ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА И ВИДОВЕ ЦЕНИ

3.1. Политика на търговското предприятие

3.2. Същност на ценовата политика

- Същност на цените

- Ценообразуващи фактори

- Видове цени

- Цени на търговеца – цени на едро и дребно

- Рентабилност и ценообразуване

- Отстъпки

- Ценови намаления

- Търговски надбавки

4. ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

4.1. Търговия на дребно

- Стопански субекти, осъществяващи търговската дейност на дребно

- Мърчандайзинг

- Мърчандайзинг в търговските вериги 

4.2. Търговия на едро

- Търговска дейност на едро – характеристика, стопански субекти, осъществяващи търговската дейност на едро

5. ДИСТРИБУЦИЯ И ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА

5.1. Същност на дистрибуцията

5.2. Същност на дистрибуционния канал

5.3. Видове дистрибуционни канали

5.4. Дължина и широчина на дистрибуционния канал

5.5. Планиране и управление на канала

5.6. Политики в областта на дистрибуцията

5.7. Избор на дистрибуционен канал

6. ЛОГИСТИКА

6.1. Същност и основни понятия

6.2. Материални елементи  на логистичната система

6.3. Складова логистика

6.4. Оптимизиране на  логистичната дейност

7. СТОКОВИ ЗАПАСИ. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ. УПРАВЛЕНИЕ СТОКОВИТЕ ЗАПАСИ

7.1. Същност и видове

7.2. Управление на стоковите запаси

7.3. Информационно осигуряване на управлението на материалните запаси.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

8.1. Видове организационни структури

8.2. Мрежови организационни структури

8.3. Прилагане на мрежови организационни структури

8.4. Видове търговски организации в зависимост от икономическия сектор

8.5. Видове търговски организации в зависимост  от мащаба на дейността

8.6. Вътрешна и външна търговска функция на предприятието

9. ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА ТЪРГОВИЯТА                                                                                        

9.1. Електронен бизнес и електронни приложения

9.2. Електронна търговия

9.3. База данни за клиентите

10. ТЪРГОВСКИ ЕДИНИЦИ

10.1. Разнообразие и характеристика на търговските единици

10.2. Типизация на магазините

10.3. Организиране на дейността върху търговската площ

10.4. Основни тенденции в ритейл сектора 

11. ТЪРГОВСКИ ЕКИП

11.1. Същност и мисия на търговския екип

11.2. Организация, цели и стратегии на търговския екип

11.3. Организиране на продажбите като цел на търговския екип

11.4. Фронт офис и бек офис

11.5. Стимулиране на търговския екип

11.6. Управление на отношенията с клиента

12. УПРАВЛЕНИЕ (МЕНИДЖМЪНТ) НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА

12.1. Същност на управлението

12.2. Планиране-стратегическо, тактическо и оперативно планиране

12.3. Етапи на стратегическото планиране

12.4. Управление на стимулирането на труда в търговията

12.5. Управленско решение

12.6. Организация на мениджърската дейност

12.7. Контрол в управлението

13. ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

13.1. Същност и критерии на ефективността

13.2. Основни показатели за икономическия ефект

13.3. Основни показатели на икономическия ефект в търговията

13.4. Показатели за определяне на социалната ефективност

14. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТЪРГОВИЯТА