finansi3

ФИНАНСИ

ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ

Автори: Донка Бинева и Татяна Миткова

Изданието "ФИНАНСИ" е съставено съгласно Учебните Програми - заповед № РД 09-2199/14.09.2018 г. и № РД 09-3010/23.10.2018 г..
Учебният материал е 
предназначен за учениците от всички икономически Професии и Специалности от Професионалните Гимназии, както и за всички, които изучават дисциплината "ФИНАНСИ" - ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ. Учебният материал отговаря на на Министерство на Образованието и Науката.

Съдържанието включва два големи самостоятелни раздела "ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ" и "КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ", където във всяка ТЕМА може да откриете презентация, теория, казуси и примери. Всичко това ще допринесе за усвояване на професионалните знания и умения, както и ще улесни практическата подготовка на учениците.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 15.00 лв.

ISBN: 978 954 598 1647

В наличност!
Учебникът е в наличност!

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

 Раздел I. ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ                                                                                         

 

1.       ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ. ДЪРЖАВАТА И ФИНАНСИТЕ

1.1.    Теоретични основи на финансите

1.2.    Публични блага

2.       ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

2.1.    Същност на бюджета и принципи на изграждане

2.2.    Видове бюджети

2.3.    Бюджетна технология

  3.       ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ

3.1.    Теоретични основи на държавните разходи

3.2.    Класификация на държавните разходи

3.3.    Характеристика на основните видове държавни разходи

  4.       ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

4.1.    Теоретични основи на държавните приходи и източници за тяхното придобиване

4.2.    Класификация на държавните приходи

4.3.    Методи и форми за акумулиране на държавни приходи

5.       ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪЦИТE

5.1.    Същност, функции и елементи на данъка 1

5.2.    Начини за данъчно облагане

5.3.    Класификация на данъците

5.4.    Данъчна система на Република България

  6.       ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ

6.1.    Обща характеристика на преките подоходни данъци

6.2.    Подоходното облагане на юридическите лица

6.3.    Подоходно облагане на физическите лица

6.4.    Подоходно облагане на еднолични търговци (патентен данък)

6.5.    Плащания, свързани със социалното осигуряване

7.       ПРЕКИ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

7.1.    Обща характеристика

7.2.    Данък върху недвижимите имоти

7.3.    Данък върху превозните средствa

7.4.    Данък върху наследствата

7.5.    Данък върху придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин

  8.       КОСВЕНИ ДАНЪЦИ

8.1.    Обща характеристика на косвените данъци

8.2.    Данък върху добавената стойност

8.3.    Акцизи

8.4.    Мита и митни сборове активно финансово планиране

 

Раздел II. ФИНАНСИ НА ФИРМАТА                                                                                    

 

9.          ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

9.1.       Същност на финансовото управление

9.2.       Източници на информация

10.        КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТОЙНОСТТА НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

10.1.     Изменение на стойността на парите във времето

10.2.     Бъдеща стойност

10.3.     Настояща (сегашна) стойност

10.4.     Нетна настояща стойност

10.5.     Настояща стойност на облигации и акции

11.        ФИНАНСИРАНЕ

11.1.     Финансови източници

11.2.     Финансиране на малките и средните предприятия

11.3.     Финансиране на акционерните дружества

11.4.     Цена на финансирането

11.5.     Капиталова имуществена структура

12.        ИНВЕСТИРАНЕ

12.1.     Същност и видове инвестиции

12.2.     Инвестиции в дълготрайни материални активи

12.3.     Инвестиции в краткотрайни активи

13.        ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

13.1.     Същност и форма на дивидентите

13.2.     Регламент за раздаване на дивиденти

13.3.     Същност и видове дивидентна политика

13.4.     Значение на дивидентната политика

13.5      Връзка между дивидентната политика и цената на акциите

14.        ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА

14.1.     Същност на финансовия анализ

14.2.     Видове финансов анализ

14.3.     Финансови показатели (съотношения)

15.        ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ НА ФИРМАТА

15.1.     Същност на финансовото планиране

15.2.     Дългосрочно финансово планиране

15.3.     Годишно финансово планиране