https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/predpriem.png

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 8.КЛАС

АВТОР: КИРИЛ ТОДОРОВ

Ново издание от 2019 г.. Учебникът по "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" 8.КЛАС е изготвен спрямо Учебната Програма от 2017 г. - заповед № РД 09-4757/01.09.2017 г. и е одобрен от Министерство на Образованието и Науката. Предназначен е за учениците от
VIII Клас на всички Професионални направления и Специалности, които изучават предмета "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО".

Учебният материал е разделен на две основни части, които представят същността на "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" и поведението на Предприемача, които изграждат и мотивират предприемаческото мислене и идеи.

За всяка ТЕМА има разработени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ И ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които помагат на учениците да усвоят по-лесно преподадения материал.

Ръководство за Учителя
Виж повече

Съдържанието на учебника може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 17.00 лв.


                 1      2

demoprosveta


razpredelenie

 ISBN: 978 954 598 1692

В наличност!
Учебникът е в наличност!


 

1. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ВИДОВЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

   1.1. Предприемчивият дух на човека като предпоставка за предприемачеството

   1.2. Форми на предприемачество

2. ВИДОВЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

   2.1. Видове предприемачество в зависимост от областта, в която се прилага

   2.2. Социално предприемачество

   2.3. Арт (креативно) предприемачество

3. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

   3.1. Понятие за иновативност

   3.2. Иновации. Същност и видове

   3.3. Иновации във фирмата

4. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО МИСЛЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ

   4.1. Същност на предприемаческия процес

   4.2. Мисленето на предприемача

   4.3. Предприемаческо поведение

5. БИЗНЕС ИДЕЯ – СЪЩНОСТ И ИЗТОЧНИЦИ

   5.1. Същност на бизнес идеята

   5.2. Къде да открием бизнес идеи?

6. КРЕАТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС ИДЕИ

   6.1. Креативност – същност

   6.2. Стимулиране на креативност

   6.3. Методи за откриване на креативни идеи

   6.4. Оценка на бизнес идеята

7. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ШАНСОВЕ. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА БИЗНЕС ИДЕИТЕ

   7.1. Шансът на предприемача

   7.2. Оценка на бизнес идея

8. ОТ БИЗНЕС ИДЕЯТА ДО УСТОЙЧИВИЯ БИЗНЕС МОДЕЛ

   8.1. Бизнес идеята в основата на предприемаческата дейност

   8.2. Устойчив бизнес модел

   8.3. Основни елементи на бизнес модела

9. БИЗНЕС ПЛАН

   9.1. Основни характеристики на бизнес плана

   9.2. Обща схема на бизнеса плана

10. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧА. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

   10.1. Характеристика на предприемача

   10.2. Основни типове предприемачи

11. МОТИВАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧА. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ РИСК

   11.1. Що е мотивация

   11.2. Мотивация на личността на предприемача

   11.3. Мотиви за предприемаческа дейност

   11.4. Риск на предприемача

12. ЕТИЧНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ. КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЕКОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ

   12.1. Същност на бизнес етиката

   12.2. Бизнес етикет

   12.3. Социална отговорност на предприемача

   12.4. Екологичното мислене на предприемача

13. УМЕНИЕТО ДА УПРАВЛЯВАМЕ ВРЕМЕТО

   13.1. Същност на управление на времето

   13.2. Управление на времето на предприемача

   13.3. Други техники за разпределяне на времето

14. УМЕНИЕТО ДА ФОРМУЛИРАМЕ ЦЕЛИ

   14.1. Същност на целите

   14.2. Цели на организацията

   14.3. Дърво на целите

   14.4. Лични цели

15. УМЕНИЕТО ДА ВЗЕМАМЕ РЕШЕНИЕ

   15.1. Същност и етапи на вземане на решения

   15.2. Методи на вземане на решение

16. САМООЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА. ПЕРСОНАЛЕН SWOT АНАЛИЗ

   16.1. Същност и значение на персоналния swot анализ

   16.2. Оценяване на собствените възможности за преследване на предприемаческа кариера