Operativenmenidjmunt

МЕНИДЖМЪНТ

 

ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

С ПРИЛОЖЕНИЕ - ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ


Автор: Димитър Дончев

Издание от 2015 г.. Изданието "МЕНИДЖМЪНТ" е предназначено за професионалната подготовка на учениците от всички Специалности на Професионалните гимназии по Икономика, СОУ и Икономическите Колежи изучаващи: "МЕНИДЖМЪНТ", "МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО", "ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ".

Изданието е компилация от "МЕНИДЖМЪНТ", "МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" на хартиен носител и "ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ" в Електронен вид, който може да се ползва чрез интернет сайт ни. С този начин на изложение ще се облекчи изучаването на предмета и ще може да се ползва от почти всички ученици, изучаващи Икономически Професии.
Основната цел е "МЕНИДЖМЪНТА" да бъде разбран като механизъм за изграждане, функциониране и развитие в пазарните условия. Изложени са теоретичните основи на "Фирменото Управление" и "Организационно - Управленските Структури".


В ЕЛЕКТРОННОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ МНОЖЕСТВО МАТЕРИАЛИ, ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ, КАТО ЦЕЛТА НИ Е ДА СЕ РАЗБЕРЕ "МЕНИДЖМЪНТА" ПО ЕДИН ПО-ЛЕСЕН И ИНТЕРАКТИВЕН НАЧИН .

ИЗДАНИЕТО Е КОМПЛЕКТОВАНО ДОПЪЛНИТЕЛНО И С ИНТЕРНЕТ САЙТ - www.martilen.bg - Виж повече тук!

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 15.00 лв.


МЕНИДЖМЪНТ

ISBN: 978 954 598 1111


В наличност!
Учебникът е в наличност!


1. Същност на мениджмънта.

2. Организационни принципи на мениджмънта.
3. Основни мениджърски теории.
4. Видове мениджмънт.

2. Характеристика на оперативния мениджмънт
1. Основни характеристики.
2 Функции на оперативния мениджмънт.
3. Задачи на оперативния мениджмънт.

3. Етапи на оперативния мениджмънт:
1. Производствено планиране.
2. Диспечиране на производството.

4. Планиране дейността на предприятието.
1. Стратегическо планиране.
2. Оперативно планиране.
3. Техника на мрежовия план.


5. Организиране на дейността на предприятието.
1. Организиране на структурата.
2. Организиране на дейностите.
3. Методи за съгласуване на дейностите в различните отдели, звена, цехове.

6. Контрол
1. Същност и роля на контрола.
2. Принципи на контрола.
3. Видове контрол.
4. Основни методи за контрол.

7. Управление на персонала
1. Подбор на персонала.
2. Стил на ръководството.
3. Мотивация на персонала.
4. Фирмена култура.