parichno kreditni otnosheniq
ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ

ПАРИ И БАНКОВО ДЕЛО

Автори: Радко Радков и Даниела Манчева

Изданието "ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ" е свързано с придобиване на знания и умения в областта на "Парично-кредитните отношения", които възникват между Банките и икономическите субекти в процеса на тяхната дейност.

Предназначено е за всички, които изучават тази дисциплина и се използва активно по предмета "ПАРИ И БАНКОВО ДЕЛО" по програмите на "Junior Achievement".  Всяка Тема е разработена със съответните примерно попълнени банкови документи, които съпътстват банковите операции.

Упражненията са интерактивни, включват ЗАДАЧИ за опознаване на всички парично-кредитни банкови дейности и завършват с Тест за оценка според последните
Държавни образователни изисквания.

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


 Цена: 15.00 лв.ISBN: 978 954 598 1388

В наличност!
Учебникът е в наличност!


123


1. ПАРИ, КРЕДИТ, ПАРИЧНО‐КРЕДИТНА СИСТЕМА

   1.1. Пари – същност, форми и функции
   1.2. Покупателната сила на парите. Обезпечение на парите
   1.3. Кредит – произход, същност и форми
   1.4. Лихва – същност и видове. Лихвен процент
   1.5. Парично‐кредитна система

2. БАНКОВАТА СИСТЕМА И НЕЙНАТА РОЛЯ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

   2.1. Характеристика на банковата система
   2.2. Произход и същност на банките
   2.3. Характеристика на търговските банки в България
   2.4. Видове банки
   2.5. Банкови услуги

3. ПЛАТЕЖНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

   3.1. Банково плащане
   3.2. Банкова сметка
   3.3. Банково посредничество при вътрешни плащания
   3.4. Плащане с кредитен превод и директен дебит
   3.5. Плащане с електронните платежни инструменти (ЕПИ)
   3.6. Плащане с акредитив
   3.7. Плащане с чек

4. МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ

   4.1. Характеристика на международните плащания и платежните документи
   4.2. Акредитивната форма на плащане при международните сделки
   4.3. Валутно инкасо, като форма на плащане при международните сделки
   4.4. Други форми на международните плащания
   4.5. Банкова референция

5. БАНКИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ

   5.1. Търговски полици
   5.2. Операции с търговски полици

6. БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

   6.1. Рискове, свързани с международните сделки
   6.2. Банкови гаранции

7. БАНКОВ КРЕДИТ

   7.1. Същност на банковия кредит
   7.2. Класификация на банковите кредити
   7.3. Форми на банковия кредит
   7.4. Технология на кредитирането (организация на кредитния процес)

8. АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ

   8.1. Банков лизинг
   8.2. Факторинг
   8.3. Форфетинг

9. БАНКИТЕ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР

   9.1. Характеристика на валутния пазар
   9.2. Валута. Видове валути
   9.3. Валутен курс
   9.4. Котиране и котировки
   9.5. Валутни операции
   9.6. Видове сделки с валута

10. БАНКИТЕ НА ПАЗАРA НА ЦЕННИTE КНИЖА

   10.1. Банките на емисионния пазар на ценни книжа
   10.2. Банките на борсовия пазар на ценни книжа

11. ДЕПОЗИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ЦЕННОСТИ И ДОКУМЕНТИ В БАНКИТЕ

   11.1. Депозиране на свободни парични средства в банките
   11.2. Съхранение на парични средства, ценности и документи в обществен банков трезор