sbornik dokumenti bankovo delo
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО

УЧЕБНА БАНКА И УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 12-ТИ КЛАС

 Автори: Даниела Манчева и Диана Стоянова

"СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО 12.КЛАС" обхваща учебния материал по практика от 11 до 24 тема от програмата по "БАНКОВО ДЕЛО" за 12-ти клас.

Окомплектован е с всички необходими образци на банкови документи, което ще улесни преподавателите.

Всяка Тема е разработена с примерно попълнени документи, които съпътстват банковите операции, което ще помогне на учениците да придобият компетенции за професионална реализация в Банка.

Сборникът ще бъде в помощ на преподавателите и учениците, които изучават "БАНКОВО ДЕЛО" и на всички "служители" в Учебно-тренировъчните Банки, както и при обучение по Банките в действие по програмите на "Junior Achievment".

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 14.00 лв.ISBN: 9789545981401

В наличност!
GRRR11. МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ

11.1. Документи за извършване на външнотърговски сделки
11.2. Нормативни актове, регламентиращи презграничните преводи и международните плащания
11.3. Международен документарен акредитив
11.4. Валутно инкасо
11.5. Международен кредитен превод
11.6. Международни банкови платежни карти
11.7. Консултиране на клиенти относно международни плащания и преводи
12. БАНКОВИ ГАРАНЦИИ
12.1. Проучване на банкови гаранции, предлагани от банките
12.2. Условия и документи за издаване на банкова гаранция
12.3. Консултиране на клиенти при издаване на банкови гаранции
13. МЕЖДУБАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ
14. БАНКИТЕ КАТО УЧАСТНИЦИ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР
14.1. Банкови продукти, предлагани на валутния пазар
14.2. Валутни курсове и котировки
14.3. Фактори, които оказват влияние върху валутните курсове
14.4. Рискове при сделки с валута
14.5. Условия за извършване на валутни сделки
14.6. Консултиране на клиенти за сделки с незабавна размяна на ефекти
14.7. Документи за валутна сделка с незабавна размяна на ефекти
14.8. Консултиране на клиенти за сключване на срочни валутни сделки
14.9. Документи за валутна форуърдна сделка
15. СДЕЛКИ НА БАНКИТЕ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
15.1. Участие на банките в сделките с благородни метали
15.2. Правно регламентиране на сделките с благородни метали. Фактори за определяне цената на благородните метали
15.3. Документи за сделки с благородни метали
16. БАНКИТЕ НА ПАЗАРА НА ЦЕННИ КНИЖА
16.1. Нормативни актове, регламентиращи сделките с ценни книжа
16.2. Сделки с държавни ценни книжа (ДЦК)
16.3. Фондова борса. Инвестиционни посредници
16.4. Консултиране на клиенти при извършване на сделките с ценни книжа
16.5. „СПОТ” сделки с ценни книжа
16.6. Срочни сделки с ценни книжа
16.7. Фактори, които оказват влияние върху курсове на ценните книжа
16.8. Централен депозитар
17. КОРЕСПОНДЕНТСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАНКИТЕ
18. БАНКОПОДОБНИ ИНСТИТУЦИИ
19. БАНКОВИ ОБЕДИНЕНИЯ
20. ЦЕНТРАЛНА БАНКА
21. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ)
22. ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ (ЕСЦБ) И ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЕЦБ)
23. БИЗНЕС ПРОЕКТ
23.1. Същност и съдържание на бизнес проекта
23.2. Уводна част
23.3. Маркетингова част
23.4. Организация на дейността
23.5. Правно регламентиране на дейността
23.6. Финансова част на проекта
23.7. Заключение
23.8. Представяне и защита на проекта
24. УЧЕБНИ ПАНАИРИ