БАНКОВО ДЕЛО
БАНКОВО ДЕЛО

 
Автори:
Радко Радков и Даниела Манчева

Изданието "БАНКОВО ДЕЛО" е разработено в съответствие с учебния материал по теория на предмета "БАНКОВО ДЕЛО" за 11-ти и 12-ти клас по Учебната програма от 2017-2018 г..

Предназначен е за учениците, които изучават дисциплината "БАНКОВО ДЕЛО" за Професиите:
• ФИНАНСИСТ
• СЧЕТОВОДИТЕЛ
• ИКОНОМИСТ - МЕНИДЖЪР
• МАРКЕТОЛОГ

Комплектът на изданието, заедно със Сборниците по Банково Дело ще улесни работата на преподавателите и учениците в часовете по "БАНКОВО ДЕЛО".

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 25.00 лв.ISBN: 978 954 598 143 2

В наличност!
GRRR


Предговор

1. ВЪВЕДЕНИЕ В БАНКОВОТО ДЕЛО
   1.1. Обхват и съдържание на банковото дело
   1.2. Oбучение по банково дело

2. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БАНКОВОТО ДЕЛО
   2.1. Произход и същност на банките
   2.2. Роля на парите за развитие на банковото дело
   2.3. Роля на кредита за възникване и развитие на банковото дело
   2.4. Възникване на банковото дело
   2.5. Възникване и развитие на банковото дело в България

3. БАНКОВА СИСТЕМА
   3.1. Обща характеристика на банковата система
   3.2. Видове банки и банкови операции
   3.3. Банкова система на Република България

4. ТЪРГОВСКА БАНКА
   4.1. Обща характеристика на търговската банка
   4.2. Банкови услуги
   4.3. Банковите служители в дейността на банката

5. ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ. СУБЕКТИ НА БАНКОВОТО ПРАВО
   5.1. Правен статут и учредяване на банката
   5.2. Учредяване на търговска банка
   5.3. Лицензиране и вписване на банковата дейност
   5.4. Вътрешен банков контрол

6. ВЛОГОНАБИРАТЕЛНА И ДЕПОЗИТНА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
   6.1. Влогове и депозити
   6.2. Общи условия за приемане на вложения в банките
   6.3. Лихви по влогове и депозити
   6.4. Застраховане и гарантиране на влоговете и депозитите
   6.5. Обществен банков трезор

7. КРЕДИТНА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
   7.1. Банков кредит – същност и особености
   7.2. Видове банкови кредити и форми на кредитиране
   7.3. Условия на банките за кредитиране
   7.4. Предоставяне на банков кредит

8. АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ
   8.1. Банков лизинг
   8.2. Факторинг
   8.3. Форфетинг

9. ПЛАТЕЖНОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БАНКИТЕ (ВЪТРЕШНО ПЛАТЕЖНО ДВИЖЕНИЕ)
   9.1. Същност на плащането
   9.2. Банкова сметка
   9.3. Условия и документи за откриване, водене и закриване на банкова сметка
   9.4. Отчитане, съхраняване, оповестяване и защита на информацията по банковите сметки
   9.5. Получаване на банкова кореспонденция чрез банкова касета
   9.6. Платежно посредничество на търговските банки
   9.7. Плащане в брой, плащане отчасти в брой по сметка, наличен превод
   9.8. Кредитен превод и директен дебит
   9.9. Плащане с електронните платежни инструменти (ЕПИ)
   9.10. Плащане с акредитив
   9.11. Плащане с чек

10. УЧАСТИЕ НА БАНКИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ
   10.1. Търговски кредит и Търговски полици – обща характеристика
   10.2. „Запис на заповед” и „Менителница”
   10.3. Участие на банките в движението на търговските полици

11. ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БАНКИТЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО ПЛАТЕЖНО ДВИЖЕНИЕ
   11.1. Обща характеристика на международните плащания
   11.2. Документи за международни плащания
   11.3. Международен акредитив
   11.4. Валутно инкасо (международен директен дебит)
   11.5. Други форми на международни плащания

12. БАНКОВИ ГАРАНЦИИ
   12.1. Същност и съдържание на банковата гаранция
   12.2. Участници в гаранционните сделки
   12.3. Рискове, които покриват банковите гаранции
   12.4. Условия, документи и процедури за издаване на банкова гаранция
   12.5. Видове банкови гаранции

13. МЕЖДУБАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ
   13.1. Същност на междубанковите плащания
   13.2. Изисквания към субектите за извършване на междубанкови плащания
   13.3. Организиране, регулиране и контрол на междубанковите плащания
   13.4. Принципи, на които се основават междубанковите плащания
   13.5. Платежни системи в Република България
   13.6. Рискове при междубанкови плащания

14. БАНКИТЕ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР
   14.1. Валутен пазар
   14.2. Валута. Видове валути
   14.3. Валутен курс
   14.4. Фактори, които оказват влияние върху валутните курсове. Системи на валутни курсове
   14.5. Валутни операции на търговските банки
   14.6. Видове сделки с валута

15. УЧАСТИЕ НА БАНКИТЕ В ТЪРГОВИЯТА С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ
   15.1. Търговия с благородни метали и скъпоценни камъни
   15.2. Сделки на банките с благородни метали и скъпоценни камъни

16. БАНКИТЕ НА ПАЗАРА НА ЦЕННИ КНИЖА
   16.1. Eмисионен пазар на ценни книжа
   16.2. Банките на пазара на държавни ценни книжа
   16.3. Банките на регулираните пазари за ценни книжа
   16.4. Сделки с ценни книжа
   16.5. Централен депозитар

17. КОРЕСПОНДЕНТСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАНКИТЕ
   17.1. Обща характеристика на кореспондентските отношения
   17.2. Продукти и услуги на кореспондентските отношения

18. БАНКОПОДОБНИ ИНСТИТУЦИИ
   18.1. Обща характеристика на банкоподобните институции
   18.2. Банкоподобни институции в България

19. БАНКОВИ ОБЕДИНЕНИЯ
   19.1. Обща характеристика на банковите обединения
   19.2. Банковите обединения в България

20. ЦЕНТРАЛНА БАНКА
   20.1. Обща характеристика на Централната банка
   20.2. Роля на Централната банка при осъществяване на паричното обращение в националното стопанство
   20.3. Емисионна функция на Централната банка
   20.4. Регулираща функция на Централната банка
   20.5. Контролираща функция на Централната банка (Банков надзор)

21. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (ЦЕНТРАЛНА БАНКА НА БЪЛГАРИЯ)
   21.1. Възникване и същност на Българска народна банка
   21.2. Структура и управление на Българска народна банка
   21.3. Компетенции и политика на Българска народна банка
   21.4. Банков надзор, упражняван от Българска народна банка

22. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
   22.1. Възникване и развитие на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка
   22.2. Цели и задачи на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка
   22.3. Организация и управление на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка
   22.4. Принципи на дейността на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка
   22.5. Парична политика на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка

Заключителен тест за мотивация.