https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/ikonom.png

ИКОНОМИКА - 10.КЛАС

Автори: Колектив,
МИЛЕНА ПЪРВАНОВА и ЦОНКА ЛАЛЕВА

Ново издание от 2019 г.. Учебникът по "ИКОНОМИКА" - 10.КЛАС е съставен съгласно Учебната Програма от 2017г. - заповед № РД 09-3708/23.08.2017г. и е одобрен от Министерство на Образованието и Науката. Предназначен е за учениците от Х клас на всички Професионални направления и Специалности, чиито Учебен План съдържа предмета "ИКОНОМИКА".

Учебният материал е разделен на два основни дяла:
"ПАЗАРНА ИКОНОМИКА" и "ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА".
Материалът разглежда Основите на Икономиката, Икономическите проблеми и пазарните механизми, като изяснява функцията на предприятието, неговото управление и жизнен цикъл.

Към всяка ТЕМА са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, с които образователният процес се улеснява както за учениците, така и за учителите.

Съдържанието на учебника може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 17.00 лв.


                         1       2


demoprosveta

razpredelenie
/Ако желаете да получите примерно годишно
разпределение в word - файл ни пишете на e-mail /

 ISBN: 978 954 598 1708

В наличност!
GRRR


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИКА
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

 


1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА

   1.1. Същност на понятието икономика

   1.2. Елементи, съставящи икономическите отношения

   1.3. Основни принципи на икономическото мислене

 2. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ – ОСКЪДНОСТ, РЕСУРСИ, АЛТЕРНАТИВЕН ИЗБОР

   2.1. Икономически концепции

   2.2. Потребности и дефицит

   2.3. Необходимост от избор

 3. ПАЗАР И ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ

   3.1. Пазар и пазарни фактори

   3.2. Размяна на стоки и услуги. Пари и техните функции

   3.3. Търсене и предлагане

   3.4. Същност и формиране на равновесната цена

 4. ИЗМЕРИТЕЛИ В ИКОНОМИКАТА

   4.1. Брутен вътрешен продукт и Брутен национален продукт

   4.2. Подходи за определяне на БВП

   4.3. Други измерители на макроикономиката

 5. ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

   5.1. Пазарни дефекти

   5.2. Функции на държавата

   5.3. Фискална и парична политика  на държавата

 6. КРЪГОВА ИКОНОМИКА

   6.1 От чисто пазарна към социална и екосоциална икономика

   6.2. Към екосоциална пазарна икономика

   6.3. Същност на понятието кръгова икономика

   6.4. Екоиновации

 7. ПРЕДПРИЯТИЕТО – ОСНОВЕН СУБЕКТ НА БИЗНЕСА

   7.1. Същност и правен статут на предприятието

   7.2. Предприятието и неговите основни форми

 8. ИЗБОР НА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ПРАВНА ФОРМА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   8.1. Създаване на предприятие

   8.2. Избор на предмет на дейност

   8.3. Избор на местоположение и размер на предприятието

   8.4. Избор на правна форма

9.  ИНВЕСТИРАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   9.1. Същност и организация на инвестициите

   9.2. Видове инвестиции

   9.3. Финансиране на предприятието

10. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   10.1. Същност на управлението. Основни функции

   10.2. Планиране и организиране

   10.3. Управление на персонала в предприятието

11. МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   11.1. Маркетингова информационна система

   11.2. Маркетингов микс

   11.3. Маркетингови стратегии

12. ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   12.1. Теория за жизнения цикъл

   12.2. Фази на жизнения цикъл на предприятието