IkonomicheskaInformatika WEB

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА


ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Автори: Деан Василев и Борис Георгиев

Ново издание от 2019 г.. Изданието припокрива учебните програми, утвърдени със заповед № РД 09-4798/01.09.2017 г., № РД 09-5644/08.11.2017 г., № РД 09-2392/14.09.2018 г..
В изданието са разгледани основните функции на MS OFFICE, свързани с текстообработка, електронни таблици, компютърна графика и презентации. Представени са и различни примери за приложението на ИТ в стопанската дейност. Изданието дава възможност да се добият необходимите базови компетенции за дигиталните технологии.

За всяка тема има разработени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, които спомагат за усвояване на материала.


Цена: 15.00 лв.

 

zadachiexcel


СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗДАНИЕТО 
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!
 


РАЗДЕЛ І. Текстообработка

1. Същност на компютърната текстообработка.

1.1. Текстови редактори и текстообработващи системи.

1.2. Компютърен документ – съдържание (текст, графика, таблици), елементи на текста.

1.3. Защита на документ с парола.

 

2. Създаване и редактиране на текст.

2.1. Етапи при създаването на документи.

2.2. Въвеждане на текст.

2.3. Проверка на правописа и сричкопренасяне.

2.4. Постоянни заглавия. Бележки под линия.

2.5. Коментари в текст.

2.6. Сравнение на документи. Проследяване на поправките в документ.

  

3. Въвеждане на нетекстови обекти.

3.1. Въвеждане на специални символи.

3.2.  Вмъкване на математически формули в текстов документ.

3.3. Работа с графични обекти. 

3.3.1. Вмъкване

3.3.2. Редактиране 

3.3.3. Форматиране на графични изображения.

  

4. Форматиране на документ.

4.1. Форматиране на знак и абзац.

4.2.  Създаване на номерирани списъци и списъци с водещи символи.

4.3. Използване на рамки и фонове.

4.4. Създаване и използване на стилове.

4.5.  Настройка на страница.

4.6. Форматиране на бизнес-документи.

 

5. Вмъкване на таблици в текстов документ.

5.1. Създаване и редактиране на таблици.

5.2. Форматиране на таблици.

5.3. Вмъкване на формули в таблица. Изчисления.

5.4. Сортиране на съдържанието на таблици.

5.5. Конвертиране на текст в таблица и обратно.

 

6. Създаване на съдържание на текстов документ.

 

7. Изготвяне на циркулярни писма.

 

8. Изготвяне на материали с шаблони в текстов документ.

 

9. Създаване на бизнес-документи.

 

РАЗДЕЛ ІІ. Електронни таблици

10. Предназначение и възможности на електронните таблици.

10.1. Структура и елементи на електронна таблица.

10.2. Въвеждане и редактиране на данни. Типове данни.

10.3. Форматиране.

10.4. Автоматично попълване на клетки. Серии от данни.

 

11. Работа с формули.

11.1. Адресиране.

11.2. Въвеждане на формули.

11.3. Свързване на работни листове.

 

12. Използване на вградени функции.

12.1. Същност на функция, аргументи.

12.2. Решаване на задачи от стопанската практика с използване на формули и вградени функции.

 

13. Търсене и заместване, сортиране, филтриране.

13.1. Tърсене на данни в електронна таблица

13.2. Заметване на данни в електонна таблица

13.3. Сортиране по няколко критерии.

13.4. Задаване на сложен филтър на списък.

 

14. Създаване на диаграми.

 

15. Защита на данни.

 

16. Изготвяне на справки, чрез Pivot- таблици

 

17. Комплексни задачи  за решаване на различни проблеми от стопанската практика.

 

РАЗДЕЛ ІІІ. Компютърна графика

18. Въведение в компютърната графика.

18.1. Основни понятия.

18.2. Растерна графика.

18.3. Векторна графика.

18.4. Цветови модели.

18.5. Графични файлови формати.

 

19. Създаване и обработване на графично изображение.

 

20. Създаване на колажи.

 

21. Създаване на анимация.

 

РАЗДЕЛ ІV. Интегриран документ

22. OLE (Object Linking and Embedding) технология.

22.1. Свързване и вграждане на обекти в документ.

 

РАЗДЕЛ V. Работа по проект в екип

23. Разработка на проект по зададена тема

24. Представяне на проект чрез компютърна презентация

24.1. Разработване на компютърна презентация

24.2. Правила за изработка и представяне на бизнес презентация