БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

Автор: Светла Павлова

Издание от 2019 г.. Изданието "БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО" предлага съвсем нови постановки в счетоводството на бюджетната сфера. Написано според последните промени в Закона за Счетоводството и Счетоводните стандарти, които стоят пред бюджетните предприятия при организация на счетоводната им дейност (2018 г.).
Всички често срещани счетоводни операции са илюстрирани със ЗАДАЧИ.

Изданието допринася за усвояване на професионалните знания и умения по осчетоводяване на операциите в бюджетната сфера.

  Цена: 14.00 лв.


EBK 2019

SMETKOPLAN


ISBN: 978 954 598 1753

В наличност!
Учебникът е в наличност!


СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗДАНИЕТО 
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!
  

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В БЮДЖЕТНИЯ СЕКТОР

1.1. Характеристика на бюджетния сектор 

1.2. Характеристика на бюджетното предприятие като обект на счетоводно отчитане 

2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (БП) 

3. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (БП) 

3.1. Счетоводно отчитане на увеличението на ДМА 

3.2. Счетоводно отчитане на намалението на ДМА 

4. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Счетоводно отчитане на увеличението на дълготрайните нематериални активи 

4.2. Счетоводно отчитане на намалението на дълготрайните нематериални активи 

5. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Счетоводно отчитане на материалите 

5.2. Счетоводно отчитане на стоките 

5.3. Счетоводно отчитане на продукцията

5.4. Счетоводно отчитане на държавния резерв

6. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Счетоводно отчитане на задълженията на доставчици и вземанията от клиетите 

6.2. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетни лица

7. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. Счетоводно отчитане на парични средства в левa

7.2. Счетоводно отчитане на парични средства във валута 

8. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

8.1. Счетоводно отчитане на дългосрочните инвестиции в бюджетните предприятия

8.2. Счетоводно отчитане на краткосрочните инвестиции в бюджетните предприятия

9. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

9.1. Счетоводно отчитане на разходите за бюджетна дейност и извънбюджетните разходи

9.2. Счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи 

10. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

10.1. Счетоводно отчитане на бюджетните приходи

10.2. Счетоводно отчитане на извънбюджетните приходи 

11. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

11.1. Счетоводни записвания, свързани с годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия 

11.2. Елементи на ГФО 

12. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБЩИНИТЕ .

12.1. Счетоводно отчитане на приходите на местните бюджети 

12.2. Счетоводно отчитане на разходите на местните бюджети

12.3. Счетоводно отчитане на особени операции, касаещи отчетността на общината 

12.4. Счетоводни процедури по годишното приключване в общините 

Приложение: Счетоводен баланс на фирма