4

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

С ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ

Автор: Светла Павлова

Изданието "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" - С ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ е съставено съгласно Учебната Програма 2017-2018 г., като са отразени всички промени, настъпили в Закона за Счетоводство на Предприятието след 01.01.2016 г.. 

Учебният материал е съобразен с Държавните образователни изисквания и Националните изпитни програми по "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО".

Изданието е предназначено да се използва за подготовка на учениците от Професионалните Гимназии по Икономика, СОУ, както и училищата, работещи по програмите на "Junior Achievment".

Примерните задания са интерактивни. Те развиват практически умения в "Счетоводната Отчетност".
 

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 18.00 лв.ISBN: 978 954 598 1630


В наличност!
Учебникът е в наличност!

 
 

1. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

2. ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ

3. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – ПРИДОБИВАНЕ

4. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – АМОРТИЗАЦИЯ И РЕМОНТ

5. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – ПРЕОЦЕНКА И НАМАЛЕНИЕ

6. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – ПРИДОБИВАНЕ, АМОРТИЗАЦИЯ И НАМАЛЕНИЕ

7. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ – ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕОЦЕНКА И НАМАЛЕНИЕ

8. ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ

9. ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ

10. TЕКУЩИ АКТИВИ. ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКОВО- МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ. РЕКЛАМАЦИИ

11. ПРЕОЦЕНКА И НАМАЛЕНИЕ НА СТОКОВО - МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ. МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА

12. ОТЧИТАНЕ НА МЛАДИТЕ ЖИВОТНИ И ЖИВОТНИТЕ ЗА ОГОЯВАНЕ

13. РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ, КЛИЕНТИ, РАЗНИ ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ

14. РАЗЧЕТИ С ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА И СЪДРУЖНИЦИ. РАЗЧЕТИ ПО РЕКЛАМАЦИЯ, ЛИПСИ И НАЧЕТИ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

15. РАЗЧЕТИ С ПЕРСОНАЛА, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ДОО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

16. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.

17. КРАТКОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ФИНАНСОВИ АКТИВИ

18. РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ, РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

19. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, КАЛКУЛАЦИЯ, ФИНАНСОВИ И ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

20. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСИРАНИЯ, БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, ФИНАНСОВИ И ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

21. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ