ОСНОВИ НА ПРАВОТО
ОСНОВИ НА ПРАВОТО

Автори: Георги Стефанов и Колектив

С ПРИЛОЖЕНИЕ -
ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И УПРАЖНЕНИЯ

Автор: Гергана Деренцева
 

"ОСНОВИ НА ПРАВОТО" е предназначен за всички икономически Професии и Специалности от Професионалните Гимназии, СОУ и Икономическите Колежи. Осигурява основни познания в областта на "ОСНОВИ НА ПРАВОТО".

Задачите и Казусите допринасят за усвояването на нормативния материал и за придобиване на опитност при практическото му приложение. Тестовете дават възможност учениците да бъдат оценени по всяка Тема според ДОИ.

Изданието "ОСНОВИ НА ПРАВОТО" осигурява основни познания в областта на:

• ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
• КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
• ГРАЖДАНСКО ПРАВО
• НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
• АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече

Цена: 15.00 лв.ISBN: 978 954 598 112 8

В наличност!
Учебникът е в наличност!

 

Предговор

РАЗДЕЛ I. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

1. СЪЩНОСТ, СИСТЕМА И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО
1.1. Същност на правото
1.2. Система на правото
1.3. Структура на правото
1.4. Източници на правото
1.5. Източници на правото на Европейския съюз и принципи на прилагането му

2. СУБЕКТИ НА ПРАВОТО
2.1. Понятие за субект на правото
2.2. Видове правни субекти. Физически лица
2.3. Юридически лица

3. ПРАВНИ НОРМИ
3.1. Същност и логическа структура на правните норми
3.2. Видове правни норми
3.3. Презумпция и фикция

4. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ
4.1. Понятие и обща характеристика
4.2. Видове юридически факти. Фактически състав

5. ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
5.1. Понятие, обща характеристика и структура на правните отношения
5.2. Субективно право. Видове субективни права. Правно задължение

6. ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
6.1. Правотворчество
6.2. Тълкуване в правото
6.3. Правоприлагане

7. ЮРИДИЧЕСКИ АКТ
7.1. Понятие. Обща характеристика
7.2. Действие на юридическия акт

8. ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ
8.1. Същност
8.2. Основания за юридическата отговорност
8.3. Функции на юридическата отговорност
8.4. Видове юридическа отговорност

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

9. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО
9.1. Същност, предмет, източници и принципи
9.2. Същност на Конституцията
9.3. Конституция на България

10. СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ
10.1. Обща характеристика на държавните и общински органи
10.2. Видове държавни органи

11. КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
11.1. Същност и видове
11.2. Защита и гаранции на правата на гражданите

12. КОНСТИТУЦИЯ НА ЕС

РАЗДЕЛ III. ГРАЖДАНСКО ПРАВО

13. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО
13.1. Предмет, система и източници на гражданското право
13.2. Система на гражданското право

14. ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРАВООТНОШЕНИЕ
14.1. Същност и видове представителствo
14.2. Упълномощаване

15. ВЕЩИ. ВИДОВЕ
15.1. Същност
15.2. Видове вещи

16. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
16.1. Право на собственост. Съсобственост
16.2. Ограничени вещни права
16.3. Придобиване и изгубване на вещни права
16.4. Защита на вещните права
16.5. Вписвания

17. ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ
17.1. Определение, значение и приложение на погасителната давност
17.2. Видове давностни срокове
17.3. Начало на давностните срокове
17.4. Спиране и прекъсване на погасителната давност

18. ДОГОВОРИ
18.1. Същност. Видове договори
18.2. Изпълнение. Неизпълнение. Неустойка

19. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ
19.1. Същност и видове недействителност на договорите
19.2. Последици от недействителността на договора

20. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
20.1. Същност на обезпеченията
20.2. Обезпечаване на изпълнението

21. ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ
21.1. Договор за продажба
21.2. Договор за изработка
21.3. Договор за поръчка
21.4. Договор за наем

РАЗДЕЛ IV. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

22. СУБЕКТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО
22.1. Същност. Видове
22.2. Административно обслужване на физическите и юридическите лица

23. АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ
23.1. Административен акт. Видове административни актове
23.2. Индивидуален административен акт
23.3. Условия за редовно действие на административните актове

24. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ
24.1. Същност и характерни черти
24.2. Административно нарушение
24.3. Установяване на административни нарушения

25. АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ
25.1. Административни наказания. Видове. Правна регламентация
25.2. Налагане на административни наказания
25.3. Обжалване на наказателни постановления

РАЗДЕЛ V. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

26. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
26.1. Същност и източници на наказателното право
26.2. Принципи на наказателното право
26.3. Наказателноправни норми

27. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
27.1. Понятие за престъпление
27.2. Стадии на престъплението
27.3. Съучастие в престъпление

28. НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
28.1. Понятие за наказателна отговорност
28.2. Наказателноотговорни лица
28.3. Особени правила за малолетните и непълнолетните

29. НАКАЗАНИЕ
29.1. Понятие за наказание
29.2. Видове наказания
29.3. Определяне на наказанието

30. ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
30.1. Престъпления против собствеността
30.2. Престъпления против митническия режим
30.3. Престъпления против паричната и кредитната система
30.4. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителните системи
30.5. Престъпления по служба
30.6. Документни престъпления

Приложение: Извадки от нормативни актове