ikonomika predpriqtieto
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЧАСТ ВТОРА

 ФИНАНСИ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 Автори: Димитър Дончев, Цонка Лалева, Маргарита Фурнаджиева, Светозара Симеонова, Даниела Манчева

Изданието "ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" - Част 2 е предназначено за всички Професии и Специалности на Професионалните Гимназии по Икономика и СОУ, които изучават дисциплината "ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО".

Изданието е
продължение на Част първа, като е основно преработено и актуализирано.
Съдържанието му е обогатено с ТЕСТОВЕ, ЗАДАЧИ и КАЗУСИ, които ще помогнат на учениците в обучението, като обхваща още разделите:
• Финансова дейност 
• Финансови институции
• Управление на предприятието
• Отраслови особености на предприятията.


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 105 0

В наличност!
GRRR14. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

14.1. Собствен капитал на предприятието
14.2. Привлечен капитал на предприятието
14.3. Финансирания

15. ПЕЧАЛБА, ЕФЕКТИВНОСТ, РЕНТАБИЛНОСТ

15.1. Печалба на предприятието
15.2. Ефективност и рентабилност

16. ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ

16.1. Финансов план на предприятието
16.2. Финансово планиране

17. БОРСИ И БОРСОВА ДЕЙНОСТ

17.1. Характеристика на борсите и видове борси
17.2. Стокова борса
17.3. Капиталов пазар
17.4. Основни участници на капиталовия пазар
17.5. Пазар на ценни книжа

18. ИКОНОМИЧЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
С ДЪРЖАВНИЯ И С МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ

18.1. Същност на икономическите взаимоотношения на предприятието с държавния бюджет
18.2. Същност на икономическите взаимоотношения на предприятието с местните бюджети

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

19. КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

19.1. Кредитни институции и техните операции
19.2. Използване средствата на кредитните институции

20. ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Същност на застраховането. Риск и рискова политика
20.2. Правни основи на застраховането. Застрахователен договор. Застрахователен надзор
20.3. Застрахователни институти и видове застраховки

21. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

21.1. Социално осигуряване и социална политика
21.2. Осигурителен риск
21.3. Правни основи, организиране и финансиране на социалното осигуряване

ЧАСТ ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

22. ПЛАНИРАНЕ

22.1. Планирането като функция на управлението
22.2. Стратегическо и оперативно планиране
22.3. Същност на процеса на планиране

23. ОРГАНИЗИРАНЕ

23.1. Организирането като функция на управление на предприятието
23.2. Организиране структурата на управление
23.3. Организиране дейността на предприятието

24. КОНТРОЛ

24.1. Същност на контрола
24.2. Принципи на контрола
24.3. Видове контрол
24.4. Техники на контрол

25. КОНТРОЛИНГ

25.1. Същност и характеристика на контролинга
25.2. Задачи на контролинга

26. ПРЕДПРИЯТИЕТО В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

26.1. Същност и цели на европейската интеграция
26.2. Видове интеграция в ЕС
26.3. Хармонизация в икономиката на страните–членки на ЕС
26.4. Българските малки и средни предприятия (МСП) в условията на Европейския съюз

ОТРАСЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
27. МАТЕРИАЛНО И СТОКОВО СТОПАНСТВО

27.1. Материално снабдяване
27.2. Складово стопанство

28. ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

28.1. Видове и типове производства
28.2. Производствен процес
28.3. Производствена програма и производствен капацитет
28.4. Същност на малките и средните предприятия

29. СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

29.1. Характеристика на селското стопанство
29.2. Селскостопанска продукция
29.3. Селскостопанско предприятие

30. ЗАНАЯТЧИЙСТВО

30.1. Основни дейности в занаятчийството

31. СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

31.1. Характеристика и особености на строителния отрасъл
31.2. Строително предприятие

32. ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

32.1. Транспорта като отрасъл
32.2. Транспортно предприятие

33. ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ

33.1. Функция на предприятията за търговия
33.2. Производствени фактори на предприятието

34. ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

34.1. Туризмът като отрасъл
34.2. Туристическо предприятие

35. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

35.1. Същност, форми и значение на международната търговия
35.2. Външнотърговски предприятия – основни субекти на външнотърговска дейност
35.3. Външнотърговски договор – особености и форми на проявление
35.4. Международната търговия с условията на ИНКОТЕРМС
35.5. Митническа система и контрол в България. Безмитни зони
35.6. Организация на международните плащания. Видове сделки