9
РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО

Автор: Гергана Деренцева

Издание от 2016 г.. Изданието "РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО" съдържа Задачи, Упражнения, Тестове и Казуси по:

• ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
• КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
• ГРАЖДАНСКО ПРАВО
• АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
• НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
• ТЪРГОВСКО ПРАВО
• ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО.


Работната тетрадка е разработена по начин, който позволява да се ползва и като елемент от портфолиото на ученика в обучението му по "ПРАВО".


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повечеЦена: 13.00 лв.ISBN: 978 954 598 1579

В наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Раздел 1: ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

1.1. Същност, система и източници на правото
1.2. Субекти на правото
1.3. Правни норми
1.4. Юридически факти
1.5. Правни отношения. Правно регулиране на обществените отношения.
1.6. Юридически акт
1.7. Юридическа отговорност

Раздел 2: КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

2.1. Обща характеристика на конституционното право
2.2. Система на държавните органи
2.3. Конституционни права и задължения на гражданите

Раздел 3: ГРАЖДАНСКО И ВЕЩНО ПРАВО

3.1. Обща характеристика на гражданското право
3.2. Представително правоотношение
3.3. Право на собственост. Съсобственост. Ограничени вещни права.
3.4. Погасителна давност.
3.5. Договори – същност и видове. Изпълнение, неизпълнение, неустойка. Недействителност на договорите.
3.6. Обезпечаване на изпълнението.

Раздел 4: АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

4.1. Субекти на административното право.
4.2. Административен акт.
4.3. Административно-наказателна отговорност. Административно нарушение и административно наказание.

Раздел 5: НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

5.1. Обща характеристика на наказателното право.
5.2. Престъпление.
5.3. Наказателна отговорност.

Раздел 6: ТЪРГОВСКО ПРАВО

6.1. Обща характеристика на търговското право. Търговец и търговско предприятие.
6.2. Търговско представителство.
6.3. Видове търговци.
6.4. Търговски сделки.

Раздел 7: ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

7.1. Обща характеристика на трудовото право и на трудовото правоотношение.
7.2. Трудов договор. Избор. Конкурс.
7.3. Работно време, почивки и отпуски.
7.4. Трудова дисциплина.