02-predpriemachestvo menidjmant
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

С ПРИЛОЖЕН ДИСК - БИЗНЕС ПЛАНОВЕ,
КАЗУСИ, ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ ЗА ДОИ

 Автор: Кирил Тодоров

Предлаганият комплект учебник по "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ",
заедно с компакт диск (cd) ще улесни работата,
както на преподавателите, така и на учениците.


Приложеният диск е адаптирана версия на учебника и ще подпомогне учениците при усвояване на материала, като той съдържа методика на създаване на бизнес проект, като в него са разработени 5 бизнес проекта.

Учебникът е предназначен за обучение на учениците по "ПРЕДПРИЕМАЧАСТВО" от 8 -ми клас за всички професионални направления и от учениците от 11 клас за всички професионални гимназии, СОУ и икономически колежи. 

Учебникът е съобразен и с програмата по "Предприемачество" на фондация "JuniorAchievement".

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 123 4


Учебникът е в наличност!
GRRR

 

 


ЧАСТ I. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Раздел I. Основи на предприемаческата дейност 

Тема 1.1. Предприемачеството – същност, роля, характеристики, кратък исторически преглед 

Тема 1.2. Предприемаческият процес – елементи и влияещи фактори

Тема 1.3. Фигурата на предприемача. Основни типове предприемачи

Тема 1.4. Българският предприемач – роля, характеристики, поведение 

Тема 1.5. Осигуряване на планирана приемственост (унаследяване) в семейния бизнес

Тема 1.6. Влияние на процесите на глобализацията, развитието на икономиката на знанието и членството в Европейския съюз върху българските предприемачи и мениджъри

Раздел II. Основи на дребния бизнес.

Изграждане и развитие на малки и средни фирми 

Тема 2.1. Малките и средните фирми – основа на съвременната икономика в различните географски, социални и икономически условия 

Тема 2.2. Класификация на МСФ – необходимост и значение 

Тема 2.3. Развитие на МСФ в България (до 1989 г. и след 1989 г.) 

Тема 2.4. Задачи, решавани с помощта на МСФ

Тема 2.5. Институционална подкрепа за МСФ

Тема 2.6. Финансиране и кредитиране на МСФ

Тема 2.7. Данъчна политика по отношение на МСФ

Раздел III. Стартиране на нов бизнес 

Тема 3.1. Анализ на външната среда на бизнеса (проблеми и възможности за стартиране на МСФ) 

Тема 3.2. Бизнес план – схема и обвързване на отделните фази

Тема 3.3. Откриване и оценка на бизнес идеята. Цели и обхват на бизнес плана.

Тема 3.4. Проучване на пазара. Специфични методи, използвани в българските условия 

Тема 3.5. Технологично и организационно-производствено осигуряване

Тема 3.6. Изграждане на система за управление 

Тема 3.7. Финансови разчети и разчети за икономическата пригодност 

ЧАСТ II МЕНИДЖМЪНТ 

Раздел VI. Основни характеристики, развитие и външна среда на мениджмънта 

Тема 4.1. Мениджмънт – роля и основни характеристики 

Тема 4.2. Развитие на мениджмънта. Подходи. Мениджмънтът в страните в преход от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и България

Тема 4.3. Външната (бизнес) среда на мениджмънта – елементи на средата, влияещи фактори 

Раздел V. Планиране 

Тема 5.1. Бизнес планиране – видове, поставяне на цели, и изпълнение. Процесът на бизнес планирането 

Тема 5.2. Стратегическо управление. Изграждане и изпълнение на фирмена стратегия.

Тема 5.3. Функционални и бизнес стратегии. Родови стратегии.

Раздел VI. Организиране 

Тема 6.1. Организирането като функция и структура

Тема 6.2. Организационни структури на управление 

Тема 6.3. Управление на организационната промяна

Раздел VII. Ръководство 

Тема 7.1. Особености на функцията „Ръководство”. Стилове на ръководство. Лидерство – същност и типове 

Тема 7.2. Мотивация. Концепции за мотивацията. Мотивацията в условията на българската фирма.

Тема 4.3. Координация и комуникация – необходимост и видове. Координационни механизми. Примери 

Тема 7.4. Управление на човешките ресурси (подбор, оценка, квалификация, придвижване) 

Раздел VIII. Контрол 

Тема 8.1. Функцията на контрола. Основни характеристики и видове контрол. Методи и техники на контрол.

Тема 8.2. Системи за контрол в управлението на фирмата. Сравнение и приложимост в българските условия.

Раздел IХ. Специфични характеристики на управлението на МСФ 

Тема 9.1. Сравнителен анализ на управлението в малките и средните фирми и големите фирми.

Тема 9.2. Управление на МСФ по ключови направления по дейност. Речник на основните термини.

Цитирани източници.

Използвана литература