http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/ikonom.png

ИКОНОМИКА -
10. КЛАС

Автори: Колектив,
Милена Първанова и ЦОНКА ЛАЛЕВА

Ново издание от 2018 г.. Учебникът по ИКОНОМИКА - 10.КЛАС е съставен съгласно учебната програма от 2017г. - заповед № РД 09-3708/23.08.2017г. Предназначен е за учениците от Х клас на всички професионални направления и специалности, чиито учебен план съдържа предмета ИКОНОМИКА.

Учебникът съдържа два дяла:
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА и ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПАЗАРА.
Материалът разглежда основите на икономиката, икономическите проблеми и пазарните механизми, изяснява функцията на предприятието, неговото управление и жизнен цикъл.

 Към всяка тема са изготвени ПРЕЗЕНТАЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КАЗУСИ и ТЕСТОВЕ в рамките на 5 страници, с които образователният процес се улеснява както за учениците, така и за учителите.

Цена: 12.00 лв.
 
 

demoprosveta       

razpredelenie

 


1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА

   1.1. Същност на понятието икономика

   1.2. Елементи, съставящи икономическите отношения

   1.3. Основни принципи на икономическото мислене

 2. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ – ОСКЪДНОСТ, РЕСУРСИ, АЛТЕРНАТИВЕН ИЗБОР

   2.1. Икономически концепции

   2.2. Потребности и дефицит

   2.3. Необходимост от избор

 3. ПАЗАР И ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ

   3.1. Пазар и пазарни фактори

   3.2. Размяна на стоки и услуги. Пари и техните функции

   3.3. Търсене и предлагане

   3.4. Същност и формиране на равновесната цена

 4. ИЗМЕРИТЕЛИ В ИКОНОМИКАТА

   4.1. Брутен вътрешен продукт и Брутен национален продукт

   4.2. Подходи за определяне на БВП

   4.3. Други измерители на макроикономиката

 5. ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

   5.1. Пазарни дефекти

   5.2. Функции на държавата

   5.3. Фискална и парична политика  на държавата

 6. КРЪГОВА ИКОНОМИКА

   6.1 От чисто пазарна към социална и екосоциална икономика

   6.2. Към екосоциална  пазарана икономика

   6.3. Същност на понятието кръгова икономика

   6.4. Екоиновации

 7. ПРЕДПРИЯТИЕТО – ОСНОВЕН СУБЕКТ НА БИЗНЕСА

   7.1. Същност и правен статут на предприятието

   7.2. Предприятието и неговите основни форми

 8. ИЗБОР НА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ПРАВНА ФОРМА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   8.1. Създаване на предприятие

   8.2. Избор на предмет на дейност

   8.3. Избор на местоположение и размер  на предприятието

   8.4. Избор на правна форма

9.  ИНВЕСТИРАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   9.1. Същност  и организация на инвестициите

   9.2. Видове инвестиции

   9.3. Финансиране на предприятието

10. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   10.1. Същност на управлението. Основни функции

   10.2. Планиране и организиране

   10.3. Управление на персонала в предприятието

11. МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   11.1. Маркетингова информационна система

   11.2. Маркетингов микс

   11.3. Маркетингови стратегии

12. ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   12.1 Теория за жизнения цикъл

   12.2. Фази на жизнения цикъл на предприятието