ikonomika
ИКОНОМИКА

ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

 Автор: Цонка Лалева

Един учебник по "ИКОНОМИКА", който покрива всички теми от Личната икономика до Глобалната икономика.

Разработен е в четири раздела:
ЛИЧНА ИКОНОМИКА;
ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ; МИКРОИКОНОМИКА;
МАКРОИКОНОМИКА.

Предназначен е за обучение:

  • по предмета "ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ" - учебен план 2017-2018г. на професионалните гимназии по икономика;
  • по предмета "ИКОНОМИКА"
    -
    от професионалните гимназии - специалност "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ"
    - от гимназиалните класове на СОУ- специалност "СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ".

    Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 167 8


Учебникът е в наличност!
GRRR
СЪДЪРЖАНИЕ: 


РАЗДЕЛ I - ЛИЧНА ИКОНОМИКА

1.ЛИЧНА ИКОНОМИКА

РАЗДЕЛ II – ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА.

2. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

   2.1.Същност на понятието икономика.

   2.2.Елементи, формиращи икономическите отношения.-потребление,производство,ресурси,потребности,дефицит,алтернативен избор
Пределен разход.какво,за кого и как

3.ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА:

   3.1.Формиране модела на икономическата система.

   3.2.Типове икономическа системи

   3.3.Основни стълбове на пазарната икономика -Частна собственост.
Ценова система.Конкуренция. Предприемачество.

4.ПАЗАР И ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ:
   4.1. Обща характеристика на пазара.

   4.2.Пазарно търсене и влияние на цената върху него.

   4.3.Пазарно предлагане и влияние на цената върху него.

   4.4.Еластичност на търсенето и предлагането спрямо цената.

5.Пазарно равновесие

   5.1.Същност и формиране на равновесна цена

   5.2 Пазарен излишък

   5.3 Пазарен дефицит

РАЗДЕЛ III – МИКРОИКОНОМИКА

6. ПРЕДПРИЯТИЕТО В УСЛОВИЯТА НА свободната стопанска инициатива

   6.1.Предприятието и неговите основни форми

   6.2.Изграждане и организация на производствения процес

   6.3.Фирмени разходи ,приходи и печалба

   6.4.Дребният бизнес в основата на икономиката

7.ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

   7.1.Същност на източниците на финансиране

   7.2. Други форми на финансиране

8.ПАЗАР НА ТРУДА

   8.1. Характеристика на пазара на труда

   8.2.Търсене и предлагане на труд

   8.3.Как се договаря работната заплата

9 МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

   9.1. Що е маркетинг

   9.2.Маркетингова стратегия.Маркетингова - микс

10.МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   10.1.Що е менидмънт

   10.2.Фирмен мениджмънт

   10.3.Структури на управление

   10.4.Мениджърът- основна фигура в управлението

РАЗДЕЛ IV – МАКРОИКОНОМИКА

11. ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИКАТА:

   11.1.Защо е необходима държавна намеса в стопанската дейност.

   11.2.Функции на държавата

   11.3.Същност и роля на данъците като основен източник на държавни приходи.

12. ПАРИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

   12.1.Същност и видове пари

   12.2.Функции на парите.

   12.3.Банкова система.

   12.4.Как банките „създават и умножават „парите.

13. ИЗМЕРИТЕЛИ НА ИКОНОМИКАТА:

   13.1.Брутен вътрешен продукт.

   13.2.Измерване на БВП.

   13.3.Други измерители.

14. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ:

   14.1.Икономически цикли

   14.2.Заетост и безработица.

   14.3.Инфлация и как се ограничава нейният размер

15. ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА:

   15.1.Държавен бюджет.

   15.2.Фискална политика.

16. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

   16.1.Същност и изгоди от международната търговия

   16.2.Особености и тенденции в развитието на международната търговия.

   16.3.Валута и валутен курс

17. ГЛОБАЛНА ИКОНОМИКА ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   17.1.Същност и особености на глобализацията

   17.2. Форми наглобалната икономика

   17.3.Глабален пазар