00023

СЧЕТОВОДТВО

СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 4

Ново издание от 2017 г.


Автори: Йордана Стамберова и Богдана Костадинова

Сборникът по "СЧЕТОВОДСТВО" съдържа решени и нерешени задачи по "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО".

Съдържанието на този том обхваща:
– ЗАДАЧИ ЗА ПРЕГОВОР, в т.ч. "Отчитане на разчетите" ; "Отчитане на паричните средства" и на "Краткосрочните финансови активи".

Също така включва:
ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, както и ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ЗА ОТЧИТАНЕ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ"

Към всеки раздел има ОБОБЩАВАЩИ ЗАДАЧИ.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.Цена: 10.00 лв.

 


ISBN: 978 954 598 1661

 

Учебникът е в наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗАДАЧИ ЗА ПРЕГОВОР

1.
Отчитане на разчетите.
2. Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи.

II.
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ.

1. Отчитане на разходите за дейността.
   1.1. Отчитане на разходите по икономически елементи.
   1.2. Отчитане на разходите за дейността по функционално предназначение.
2. Отчитане на разходите за бъдещи периоди.
   2.1. Отчитане на нефинансовите разходи за бъдещи периоди.
   2.2. Отчитане на финансовите разходи за бъдещи периоди.
3. Отчитане на финансовите разходи.
4. Отчитане на извънредните разходи.
5.
Обобщаващи задачи за отчитане на разходите.

II
I. ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ.

1. Отчитане на приходите от продажби.
2. Отчитане на приходите от финансирания.
3. Отчитане на приходите за бъдещи периоди.
   3.1. Отчитане на нефинансовите приходи за бъдещи периоди.
   3.2. Отчитане на финансовите приходи за бъдещи периоди.
4. Отчитане на финансовите приходи.
5. Отчитане на извънредните приходи.
6.
Обобщаващи задачи за отчитане на приходите.

IV. ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

1. Oтчитане на резултатите от текущата година.
2. Отчитане на непокритата загуба и неразпределената печалба от минали години.

V. ОБОБЩАВАЩИ ЗАДАЧИ.