0003

СЧЕТОВОДСТВО

СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 3

Ново издание от 2017 г.

Автори: Йордана Стамберова и Богдана Костадинова

Сборникът по "СЧЕТОВОДСТВО" съдържа решени и нерешени задачи по "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО".

Съдържанието на този том обхваща:
– ЗАДАЧИ ЗА ПРЕГОВОР, в т.ч. "Отчитане на капиталите" ; "Отчитане на дълготрайните активи" ; "
Отчитане на материалните запаси".

Включва също така:
ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ; ЗАДАЧИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ.

Към всеки раздел има ОБОБЩАВАЩИ ЗАДАЧИ.

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 1654

Учебникът е в наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ


I
. ЗАДАЧИ ЗА ПРЕГОВОР.

1. Отчитане на капиталите.
2. Отчитане на дълготрайните активи.
3. Отчитане на материалните запаси.

II.
ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ.

1.
      Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти.
2.
      Отчитане на разчетите с персонала и съдружниците.
   
2.1. Отчитане на разчетите с персонала и осигурители.
   2.2. Отчитане на разчетите с подотчетни лица.
   2.3. Отчитане на разчетите със съдружниците.

3.
Отчитане на вземанията по рекламации, липси, начети и съдебни спорове.
4.
Отчитане разчетите с бюджета и ведомствата.
   4.1. Отчитане на корпоративния данък.
   4.2. Отчитане на данъка върху добавената стойност.
   4.3. Отчитане на акцизите.
   4.4. Отчитане на разчетите, свързани с начисляването и внасянето на
данъка върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси.

5.
Отчитане на вътрешните разчети.
6.
Отчитане на разчетите с разни дебитори и кредитори.
7.
Обобщаваща задача върху отчитане на разчетите.

III
. ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ.

1. Отчитане на паричните средства.
 
 1.1. Отчитане на паричните средства в касата.
   1.2. Отчитане на паричните средства по разплащателна сметка.
   1.3. Отчитане на акредитивите.
   1.4. Отчитане на предоставените депозити, разплащателни чекове и други парични средства.
   1.5. Обобщаваща задача за отчитане на паричните средства в левове и валута.

2. Отчитане на краткосрочните финансови активи.
   2.1. Отчитане на финансовите активи,  държани за търгуване.
   2.2. Отчитане на държавните ценни книжа.
   2.3. Отчитане на благородните метали и скъпоценните камъни.
   2.4. Отчитане на предоставените краткосрочни заеми.

3. Обобщаващи задачи за отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи.