4

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
С ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ

Автор: Светла Павлова

Издание от 2016 г.. Учебникът по "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" е съобразен с Държавните образователни изисквания и Националните изпитни програми по "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" (2017г.).

Предназначен е да се използва за подготовка на учениците в професионалните гимназии по икономика, СОУ, както и училищата, работещи по програмите на "Junior Achievment".

В него са отразени всички промени, настъпили в Закона за Счетоводство на предприятието след 01.01.2016 г.
Примерните задания са интерактивни. Те развиват практически умения в Счетоводната отчетност.

СЪДЪРЖАНИЕТО ОТГОВАРЯ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО "СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПО УЧЕБЕН ПЛАН 2017 - 2018 Г..

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 12.00 лв.ISBN: 978 954 598 1630

Учебникът е в наличност!
 GRRR

1. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

2. ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ

3. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – ПРИДОБИВАНЕ

4. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – АМОТРИЗАЦИЯ И РЕМОНТ

5. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – ПРЕОЦЕНКА И НАМАЛЕНИЕ

6. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – ПРИДОБИВАНЕ, АМОРТИЗАЦИЯ И НАМАЛЕНИЕ

7. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ – ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕОЦЕНКА И

НАМАЛЕНИЕ

8. ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ

9. ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКИВИ

10. TЕКУЩИ АКТИВИ. ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКОВО- МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ. РЕКЛАМАЦИИ

11ПРЕОЦЕНКА И НАМАЛЕНИЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ. МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА

12. ОТЧИТАНЕ НА МЛАДИТЕ ЖИВОТНИ И ЖИВОТНИТЕ ЗА ОГОЯВАНЕ

13. РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ, КЛИЕНТИ, РАЗНИ ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ

14. РАЗЧЕТИ С ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА И СЪДРУЖНИЦИ. РАЗЧЕТИ ПО РЕКЛАМАЦИЯ, ЛИПСИ И НАЧЕТИ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

15. РАЗЧЕТИ С ПЕРСОНАЛА, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ДОО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

16. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ- ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.

17. КРАТКОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ФИНАНСОВИ АКТИВИ

18. РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ, РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

19. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, КАЛКУЛАЦИЯ, ФИНАНСОВИ И ИНЗВАНРЕДНИ РАЗХОДИ

20. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСИРАНИЯ, БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, ФИНАНСОВИ И ИНЗВАНРЕДНИ РАЗХОДИ

21. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ